Geestelijke dienstverlening richt zich op de lichamelijke en het geestelijk welbevinden van personen en bedrijven. Mensen zijn dragers van cultuur en overeenkomstig kent elk bedrijf een cultuur. Aan cultuur kunnen vervolgens levensbeschouwelijke, filosofische, antroposofische en wetenschappelijke componenten verbonden zijn. Geestelijke dienstverlening is een specialisme in vooral de zorg en welzijnsector. Van tijd tot tijd kunnen geestelijke blokkades op de voorgrond spelen en ten gevolge hiervan kan de ontwikkeling op tal van thema’s stagneren. Wij kijken samen met u naar een optimale balans, waarbij uiteindelijk het optimaliseren van de geestelijke en cognitieve gezondheid als doel centraal staat. Voor bedrijven houdt dit in, dat het beleid, omgangsvormen en de organieke inrichting onder de loep wordt genomen en hierbij positieve en gedurfde adviezen kunnen worden verstrekt.

Wij bieden t.a.v. geestelijke dienstverlening:
Advisering – Ondersteuning - Empowerment

Vanuit de psychopathologie is er sprake van geestelijk of psychisch lijden, als een persoon geen harmonische relatie meer heeft met zichzelf, met anderen of zijn omgeving. Als de manier waarop een persoon met zichzelf, met anderen of zijn omgeving omgaat storend is voor zichzelf, anderen of zijn omgeving, wordt dat gedrag als abnormaal beschouwd. Dat betekent niet dat iemand psychisch niet in orde is of iemand een verstandelijke beperking zou hebben. Hetzelfde gebeurd bij een trauma, of een geestelijke wond. Door de storing kunnen er belemmeringen ontstaan, waardoor een individu niet meer optimaal functioneert.

Het betekent dat het individu weer op zoek moet gaan naar een harmonie naar zichzelf toe, naar anderen en zijn omgeving. Wat als “normaal” wordt beschouwd, hangt af van de sociale context (plaats, tijd, situatie) en de geldende opvattingen of gewoonten daarin. Wij kunnen helpen naar het zoeken van harmonie, zonder dat het individu zichzelf moet wegcijferen of in de kern van zijn aard of natuur drastisch moet veranderen. Hierbij houden wij rekening met levensbeschouwelijke facetten en zaken als cultuur.

Doelgroep: individuen, groepen van individuen, bedrijven

Wij bieden t.a.v. hindoegeestelijke dienstverlening:
Advisering – Ondersteuning – Empowerment – Rituele begeleiding - Informatieverschaffing

Vanuit hindoegeestelijke dienstverlening wordt zowel proactief als achteraf geestelijke en spirituele advisering en/of ondersteuning geboden, ten behoeve van het verbeteren van de kwaliteit van leven, ontwikkeling en het algemene welzijnsgevoel van individuen, de maatschappij en uiteindelijk de wereld. Als uitgangspunt voor de methodologie worden als leidraad voornamelijk gekeken naar de universele eeuwenoude hindoefilosofie en met name de Veda´s.

Doelgroep: individuen, groepen van individuen, bedrijven